Zoek
Categorieën
  Menu Close

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Chip Point Holland

  1. Definities

  1.1. Chip Point Holland: de onderneming die zich bezighoudt met de verkoop en distributie van dieridentificatie- en registratieproducten via haar webwinkel. 1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Chip Point Holland voor de aankoop van producten. 1.3. Producten: de artikelen die worden aangeboden en verkocht door Chip Point Holland via haar webwinkel, zoals ISO-microchips, ISO-leestoestellen en Europese paspoorten voor gezelschapsdieren. 1.4. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Chip Point Holland en de Klant voor de aankoop van Producten. 1.5. Webwinkel: de online winkel van Chip Point Holland waar de Klant Producten kan kopen.

  1. Toepasselijkheid

  2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten gesloten tussen Chip Point Holland en de Klant. 2.2. Door het plaatsen van een bestelling, accepteert de Klant deze Algemene Voorwaarden. 2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Chip Point Holland en de Klant.

  1. Aanbiedingen en Overeenkomsten

  3.1. Alle aanbiedingen op de Webwinkel zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. 3.2. Chip Point Holland behoudt zich het recht voor om prijzen en specificaties van Producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 3.3. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Chip Point Holland de bestelling van de Klant schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd.

  1. Prijzen en betaling

  4.1. Alle prijzen op de Webwinkel zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. 4.2. Betaling dient te geschieden op de door Chip Point Holland aangegeven wijze, zoals iDEAL, creditcard of bankoverschrijving. 4.3. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Chip Point Holland gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en/of (extra) kosten in rekening te brengen.

  1. Levering en verzending

  5.1. Chip Point Holland streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. 5.2. De opgegeven levertijden zijn indicatief en niet bindend. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. 5.3. Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

  1. Retourneren en herroepingsrecht

  6.1. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten te ontbinden zonder opgave van redenen.

  6.2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant Chip Point Holland binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk (per e-mail) op de hoogte te stellen. 6.3. De Klant dient de Producten in originele staat en verpakking, ongebruikt en onbeschadigd, te retourneren aan Chip Point Holland binnen 14 dagen na de melding van herroeping. 6.4. De kosten voor het retourneren van de Producten zijn voor rekening van de Klant. 6.5. Chip Point Holland zal het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten terugstorten op de rekening van de Klant.

  1. Garantie en aansprakelijkheid

  7.1. Chip Point Holland garandeert dat de Producten voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de Webwinkel en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. 7.2. De garantieperiode bedraagt 12 maanden vanaf de leverdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.3. Chip Point Holland is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Chip Point Holland.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

  8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten, met betrekking tot de Webwinkel en de Producten, berusten uitsluitend bij Chip Point Holland of haar licentiegevers. 8.2. Het is de Klant niet toegestaan om enig materiaal van de Webwinkel of de Producten te kopiëren, reproduceren, openbaar te maken, te verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chip Point Holland.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

  9.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten gesloten tussen Chip Point Holland en de Klant is Nederlands recht van toepassing. 9.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Chip Point Holland is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

  1. Slotbepalingen

  10.1. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 10.2. Chip Point Holland behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van publicatie op de Webwinkel. 10.3. Eventuele klachten met betrekking tot de Overeenkomst, de Producten of de Webwinkel kunnen worden ger

  icht aan Chip Point Holland via de contactgegevens die op de Webwinkel zijn vermeld. Chip Point Holland streeft ernaar om klachten zo snel mogelijk en naar tevredenheid af te handelen.

  1. Privacy en gegevensbescherming

  11.1. Chip Point Holland hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 11.2. Chip Point Holland gebruikt de door de Klant verstrekte gegevens uitsluitend voor het verwerken en uitvoeren van de bestelling, het leveren van de Producten en het verlenen van klantenservice. 11.3. Chip Point Holland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar klanten te waarborgen, zoals het gebruik van SSL-certificaten. 11.4. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Chip Point Holland, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die op de Webwinkel is gepubliceerd.

  1. Contactinformatie

  Mocht u vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of over onze Producten en diensten, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze Webwinkel staan vermeld.

  *Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld als voorbeeld en dienen te worden aangepast aan de specifieke situatie van uw bedrijf. Het wordt aanbevolen om juridisch advies in te winnen voordat u deze Algemene Voorwaarden gebruikt voor uw eigen webwinkel.